OrbitArena AS er ISO 9001 og 14001 sertifisert

Bedriften har frem til desember 2022 vært sertifisert i Equass og Miljøfyrtårn. Å gå over til ISO 9001 og 14001 har blitt gjort for å ytterligere dokumentere at vi jobber målrettet med bedriftens kvalitetssikring av prosesser og aktiviteter, samt vise at vi har et godt system for å redusere belastningen på ytre miljø. Det legges også til rette for bærekraftig vekst og effektivitet.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Ved å implementere kravene fra standarden i vårt styringssystem, øker vi kundefokus, kvalitet, effektivitet og ressursutnyttelse. Vi jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.
Med en ISO 14001-sertifisering demonstrerer vi vårt miljøansvar. Standarden bidrar med systemer slik at OrbitArena reduserer sin negative effekt på miljøet.

Politikk for Kvalitet, Ytre Miljø og Arbeidsmiljø

For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eier, har vi forpliktet oss til følgende:

Den øverste ledelsen skal sørge for at våre politikker:
• Egner seg for organisasjonens formål
• Omfatter en forpliktelse til å oppfylle krav og kontinuerlig forbedre virkningen av
systemet for kvalitetsstyring
• Tjener som rammeverk for etablering og gjennomgåelse av målsettinger
• Er kommunisert til og forstått av organisasjonen
• Blir gjennomgått for å bestemme om den fortsatt er hensiktsmessig

Kvalitetspolitikk   

        
Som arbeidsinkluderingsbedrift skal bedriften skape gode resultater på feltet.
For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder, medarbeidere, partnere, leverandører og eiere, har vi forpliktet oss til følgende:

• Levere våre produkter og tjenester til spesifiserte krav, til avtalt tid og avtalt pris. 
• Være best på resultatoppnåelse på arbeidsinkludering
• Vi skal være en kompetansepartner for våre kunder innen vårt fagfelt
• Kompetanseheving av ansatte er sentralt i vår virksomhetsutvikling, og skal bidra til å imøtekomme kunders krav og forventninger
• Alle ansatte er ansvarlige for kvaliteten på eget arbeid 
• Overholde gjeldende lover og forskrifter 
• Vi skal aktivt jobbe med forbedringsprosesser som gir verdi for våre kunder

Miljøpolitikk


Vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden ved å forebygge og redusere ressursforbruk, utslipp og avfall. Vi skal kjennetegnes av å være en sunn og bærekraftig virksomhet, med ansvar for medarbeidere, samfunn og miljø.

Vi skal være en ansvarlig leverandør av varer og tjenester, både når det gjelder kvalitet og påvirkning på det ytre miljø

For å lykkes i vårt arbeid har vi vedtatt følgende miljøpolitikk:

• Spare energi, forbedre energiutnyttelsen og prioritere fornybare fremfor ikke-
fornybare energikilder når det er mulig
• Tilfredsstille miljøkrav gitt av myndigheter
• Tilfredsstille miljøkrav og mål vi har pålagt oss selv
• Identifisere og vurdere den miljøbelastningen vi forårsaker, og redusere denne
gjennom langsiktige og effektive løsninger
• Miljøavvik rapporteres, og tiltak blir hurtig iverksatt
• Ha fokus på valg av leverandører som er gode miljøpartnere

Arbeidsmiljøpolitikk


• Vi arbeider målrettet og kontinuerlig for å vedlikeholde og utvikle et sikkert og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte i konsernet og eventuelt andre som jobber på vegne av oss.
• Aktiv forebygging av skader og redusere helsepåvirkning
• Vi skal ha tydelige mål og handlingsplaner for å utvikle vårt arbeidsmiljø
• Sikkerhet går foran leveringspresisjon
• Vi er klar over lover og regler som gjelder for vårt konsern og at disse skal etterleves
• Vi skal være tilknyttet eksterne ressurser som skal bidra til et godt arbeidsmiljø og god arbeidshelse
• Involvering og konferering med våre ansatte er aktive virkemidler som benyttes i utviklingen av vårt konsern