Åpenhetsloven – Egenerklæring 2024


Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av OrbitArena AS med sine datterselskap i henhold til Åpenhetsloven §5

Faktainformasjon

OrbitArena AS er morselskap i konsernet og eier alle aksjene i datterselskapene OrbitArena Arbeidsinkludering AS og OrbitArena Kompetanse AS. Konsernet opererer i det norske markedet og er en arbeid- og inkluderingsbedrift som har formål om å hjelpe mennesker tilbake i arbeidslivet. Som del av dette arbeidet produseres det også varer og tjenester innenfor catering, snekkertjenester, Jobbfrukt, bokforsterking, og ompakking av produkter. Konsernet har ca 108 ansatte og er lokalisert i eide lokaler på Jessheim.  

Konsernet sertifiseringer: ISO 9001 og ISO 14001

Generell informasjon

Styret i konsernet er overordnet ansvarlig for at kravene i Åpenhetsloven etterleves, og de har utnevnt en ansvarlig som har ansvaret for praktisk gjennomføring. Styret skal vedta selskapets retningslinjer, og vedta konsernets årlige redegjørelse for hvordan Åpenhetsloven etterleves. 

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styret, og samtlige ansatte har fått informasjon om konsernets rutiner og den enkeltes ansvar for å sikre at kravene etterleves. 

Varsling skjer i avvikssystemet og blir behandlet i henhold til konsernets rutiner.   

Virksomhetens retningslinjer

Konsernet respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at konsernets leverandører og forretningspartnere gjør det samme.

Det er etablert retningslinjer og rutiner for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i konsernet, og i konsernets leverandør-/verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er lagt til ansvarlig i konsernet, og inngår som en del av konsernets rutiner, og er forankret i styre.

Konsernet stiller krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av menneskerettighetene. Konsernet har rutiner for å følge opp og innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved inngåelse av avtaleforhold.

Minimum en gang i året foretar konsernet en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Kartleggingen og vurderingen baseres på en fastsatt guide. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.

Alle ansatte er kjent med konsernets rutiner etter åpenhetsloven som en del av ansettelsesprosedyren, samt jevnlige oppdateringer. 

Vurdering av risiko og behov for tiltak

I den vurdering som er gjort med rapporteringspunkt 30.06.2024 er det ikke avdekket risiko for negative konsekvenser hos konsernets leverandører,  forretningspartnere eller internt.

Det er gjennomført en overordnet risikoanalyse som konkluderer med at konsernet sine leverandører og forretningspartnere generelt sett har en lav risikokategorisering. Det er gjort vurderinger av konsernets leverandører, og det er gjennomført stikkprøveanalyser. Stikkprøvene er gjennomført ved at et utvalg leverandører og forretningspartnere har besvart et spørreskjema. 

Internt i konsernet gjennomføres det rutinemessig medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. 

Tiltak

Det er som følge av den konkrete vurderingen som er gjennomført i 2024, ikke vært behov for å gjennomføre tiltak.

Dette dokumentet er godkjent av styret i konsernet den 03.04.2024