Kort om Ekspertbistand

Ekspertbistand er et tilbud til ansatte og bedrifter hvor det er eller kan være fare for gjentagende eller langvarig sykefravær.

Søk om Ekspertbistand her – vi kan hjelpe deg med søknaden

 • Har som mål å redusere sykefravær ved å få folk tilbake på jobb eller videre til annet egnet arbeid​
 • Nøytral HR-Rådgiver ser på saken med nye øyne​
 • Kan brukes ved hyppig kort- og langvarig fravær​
 • Bedriften kan få dekt utgiften til Ekspertbistand av Nav​
 • Individuelt tilpasset løp for hver ansatt

Kampen mot sykefraværet i Norge

Målet med Ekspertbistand er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig som det er av stor betydning for den enkelte å være i jobb. Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Høyt sykefravær er også en stor utfordring for mange bedrifter. Vanskelige sykefraværssaker er ofte utenfor lederes kompetanseområde. Dersom tilrettelegging og oppfølging ikke har noe virkning, er det nyttig å innhente eksperthjelp til å se situasjonen utenfra. Sykefravær også er ressurs – og kostnadskrevende, og det å få bistand fra vår HR-Rådgiver er ofte en kjærkommen avlastning. Ifølge SINTEF koster i gjennomsnitt en sykemeldt bedriften 3000 kr pr dag i kun tapt produksjon og eventuelle utgifter til vikar. Det er derfor mye å spare med god sykemeldingsoppfølging.

Hva kan vi bidra med?

OrbitArena Kompetanse AS har over mange år samarbeid tett med NAV og lokalt næringsliv om blant annet karriereveiledning, arbeidsinkludering, rekruttering og sykemeldingsoppfølging. Som nøytral part har vi fokus på tett dialog med både arbeidsgiver og ansatt, og ser muligheter og utfordringer i et helhetlig perspektiv. Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene, men som kan være nødvendig i krevende og fastlåste situasjoner.

Slik gjennomføres Ekspertbistand:

1. Forberedelser

 • Drøfte saken med oss og NAV​
 • Søke om tilskudd​ – vi kan bistå ved behov
 • Skrive kontrakt​
 • Rolle og forventningsavklaring​
 • Felles- og individuelle kartleggingssamtaler​
 • Individuelt tilpasset løp

2. Gjennomføring

 • Kartlegging av situasjon
 • Arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering​
 • Tilrettelegging​
 • Konflikthåndtering​
 • Karriereveileding/Coaching​
 • Tar «den vanskelige samtalen».​
 • Opplæring​
 • Praktisk arbeidsutprøving og jobbsmak

Det vurderes og iverksettes ulike aktuelle og konkrete tiltak for å komme videre i prosessen. Aktuelle verktøy og tiltak vurderes ut ifra behovet i den enkelte situasjonen på arbeidsplassen. Når felles planer er lagt gjennomføres løpet og prosessen følges opp av HR-Rådgiver. Dialog og tilpasninger gjøres fortløpende.

3. Dokumentasjon

 • Rapport gjennomgås med arbeidsgiver og arbeidstaker​
 • Begge får rapporten​
 • Rapporten beskriver nåsituasjon, gjennomføringen, årsaker til sykefravær, og videre anbefalte tiltak​
 • Bedriften søker refusjon fra Nav.

Fordeler for den ansatte

 • God sykefraværsoppfølging fra arbeidsgiver​
 • Blir sett og hørt​
 • Unik mulighet til å kartlegge egne muligheter og løsninger.​
 • Får overbikk over situasjonen sin​
 • Bistand fra nøytral og profesjonell HR-Rådgiver​
 • Mulighet for karriereveiledning og ekstern jobbsmak om aktuelt

Fordeler for bedriften

 • Redusert sykefravær​
 • Redusert belastning på andre ansatte som berøres av situasjonen​
 • Bistand til å finne en vei videre i utfordrende saker​
 • Får en god løsningsfokusert dialog med sine ansatte​
 • Viser at arbeidsgiver investerer tid i den ansatte og ønsker å finne gode felles løsninger​
 • Får en rapport med konkrete planer som kan brukes i dialogen med den ansatte og Nav fremover​
 • NAV kan refundere økonomisk
Ahus referanse Ekspertbistand

Hvem kan få Ekspertbistand?

Alle kan søke ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til kr 23 100,-. Søknad om refusjon sendes senest innen 2 mnd etter Ekspertbistandsaken er ferdig. Når refusjon søkes legges ved betalt faktura og rapporten fra HR-Rådgiver. Dette dekker forberedelser, reise, arbeidet på arbeidsplassen og etterarbeidet med rapporten som HR-Rådgiver skal skrive etter gjennomføringen. Arbeidsgiver må dekke andre utgifter utover makssatsen. Tilskuddet kan ikke dekke behandling.

Hjelp til Altinn

Som arbeidsgiver kan du søke om tilskudd til ekspertbistand ved å sende inn en søknad på altinn.no. For at du skal kunne søke om tilskuddet, må du ha blitt tildelt enkeltrettigheten «Søknad om tilskudd til ekspertbistand» eller «Helse, sosial og velferdstjenester» i Altinn på forhånd. Les mer her om hvordan du skaffer rettighetene og tilgangene du trenger.

Benjamin Iversen

HR-Rådgiver Ekspertbistand

Tlf: 95469967

E-post: bi@orbitarena.no

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte om hvordan vi kan hjelpe med å redusere sykefraværet på din arbeidsplass!