Bærekraft

OrbitArena gjennom Kopano As har som mål å være nasjonalt ledende innenfor sosial bærekraft. Med sosial bærekraft mener vi å sikre rettferdig og likestilt deltakelse i arbeidslivet for alle mennesker, uavhengig av deres bakgrunn, egenskaper eller forutsetninger. Vi har troen på at du kan bidra til å skape et arbeidsliv med plass og mulighet for alle, enten du er jobbsøker eller arbeidsgiver. Vi har kompetansen, ambisjonene og størrelsen til å løse en av samfunnets største utfordringer: utenforskapet. Vår lokale tilstedeværelse og kollektive kraft lar oss drive frem endringer som gir et mer inkluderende samfunn. Her kan du lese mer om noen av våre tiltak:

Skape arbeidsliv med plass og muligheter for alle

Vi jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet. Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre.

Vi arbeider målrettet for å skape positive og varige endringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Vår bedrift er tuftet på prinsipper om like muligheter, mangfold og verdighet for alle.

JA til sterke og mangfoldige samfunn

Vi tror på at en vellykket virksomhet er avhengig av å bygge sterke og mangfoldige samfunn. Ved å inkludere personer som vanligvis møter barrierer på arbeidsmarkedet, jobber vi for å redusere ulikhet, fremme likestilling og skape bærekraftig økonomisk utvikling.

Vårt engasjement for sosial bærekraft gjenspeiles i våre praksiser og tiltak. Vi tilbyr opplæring, veiledning og støtte til våre ansatte og arbeidssøkere for å utvikle deres ferdigheter og potensial. Vi fremmer et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der mangfold blir verdsatt og respektert.

Samarbeid på tvers av samfunnet

Gjennom samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter, bidrar vi til å bygge sterke nettverk og lokalsamfunn. Vi er dedikerte og ønsker å etablere partnerskap som styrker jobbsøkeres muligheter på arbeidsmarkedet.

Åpenhet og gjennomsiktighet

Vi erkjenner betydningen av åpenhet og gjennomsiktighet i våre virksomheter. Derfor følger vi retningslinjer og bestemmelser i åpenhetsloven, for å sikre at våre handlinger og praksis er transparente.

Dersom du ønsker innsyn, ber vi deg sende oss en mail. Vi vil behandle din henvendelse så raskt som mulig og i tråd med de gjeldende lovpålagte kravene.

Vi inviterer deg til å bli med oss i vår reise mot å skape et inkluderende samfunn.

Virksomheter som ansetter folk gjennom OrbitArena er med på å oppfylle FNs bærekraftsmål. De tar samfunnsansvar og bidrar til en bedre verden gjennom større økonomisk likhet, inkluderende vekst og full sysselsetting. Et samarbeid med oss har effekt på flere områder, og betyr mye for den enkelte arbeidstaker og næringslivet.

Bærekraftsmål

Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom. I Norge har vi gode velferdssystemer. Likevel er det rundt 10 prosent av befolkningen som lever i fattigdom eller i lavinntektsgrupper. Dette omfatter en stor del av de som lever på stønad. Bedriftene som ansetter folk i samarbeid med oss, bidrar til å redusere andelen som lever i fattigdom.

Utrydde fattigdom

God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet. Helsesystemet i Norge er godt utviklet. Den generelle helsetilstanden er god, med relativt høy forventet levealder. God helse henger også sammen med gode forhold i arbeidslivet. Å være i arbeid kan gi positive helseeffekter bl.a. med tanke på depresjon, færre psykiske symptombelastninger og bedre psykisk helse generelt.
OrbitArena jobber for å skape trygge forhold for arbeidssøkere gjennom tilrettelegging og tett samarbeid med bedrifter.

God helse og livskvalitet

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Bedriftene som samarbeider med oss bidrar til full sysselsetting og et rettferdig arbeidsliv som også inkluderer ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. OrbitArena bidrar til å utvikle kompetanse og gir relevant opplæring tilpasset bedriftenes behov. En god jobbmatch bidrar til økonomisk vekst og gir i mindre grad feilansettelser gjennom en trygg og kostnadsfri arbeidspraksis i forkant av ansettelsen.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mindre ulikhet

Mindre ulikhet. OrbitArenas oppgave er å hjelpe folk inn i arbeidslivet. Bedrifter som samarbeider med oss, bidrar til sosial og økonomisk inkludering uavhengig av faktorer som bl.a. alder, etnisitet, kjønn og religion. Overgangen fra en stønadstilværelse til lønnet arbeid har stor økonomisk, sosial og mental betydning. Lønnsinntekt framfor stønad, gjør den enkelte i stand til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Et samarbeid med OrbitArena innebærer samfunnsansvar og arbeid med bærekraftsmålene i praksis. Bedrifter som implementerer bærekraftsmålene vil også kunne stå sterkere i konkurransen med andre bedrifter i samme bransje. Kunder og oppdragsgivere kan foretrekke samfunnsansvarlige bedrifter framfor andre.

Mindre ulikhet