OrbitArena har i 2022 bidratt til at 66 personer har gått til utdanning / arbeid.


For de som har stått uten jobb lenge, kan det ha stor betydning å komme i jobb igjen. Jobb gir ikke bare inntekt, men også en følelse av formål og selvverd. Det kan også gi muligheter for sosial interaksjon og en strukturert dag.


Å bidra til at mennesker går fra passivitet til aktivitet som utdannelse/arbeid gir store samfunnsøkonomiske besparelser og ikke minst bedret livskvalitet for den enkelte.

Se regnestykket!


Den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten ved overgang fra passivitet til aktivitet er som følger:


5 år i en 100% stilling er 2,7 millioner kroner – per hode
10 år i en 100% stilling er 5,1 millioner kroner – per hode
5 år i en 50% stilling er 1,3 millioner kroner – per hode
10 år i en 50% stilling er 2,4 millioner kroner – per hode


OrbitArena’s bidrag!


I løpet av 2022 har OrbitArena bidratt til at 66 personer har gått fra passivitet til arbeid og utdanning, noe som betyr en samfunnsøkonomisk maks gevinst på opp mot 337 millioner kroner! (forutsatt personene står i 100% stilling).
Deltakelse på Arbeidsforberedende trening (AFT) fører til at flere personer med nedsatt arbeidsevne kommer i jobb. Dette har en rekke positive nyttevirkninger for samfunnet, hvor økt deltakelse i arbeidslivet gir økt verdiskaping i samfunnsøkonomien. For offentlig sektor bidrar i tillegg overganger fra stønadsordninger til lønnet arbeid både til høyere skatteinngang og reduserte trygdeutbetalinger. Ikke minst må vi fremholde hvilken betydning en overgang til aktivitet betyr for den enkeltes livskvalitet og helse!