Virksomheter som ansetter folk gjennom OrbitArena er med på å oppfylle FNs bærekraftsmål. De tar samfunnsansvar og bidrar til en bedre verden gjennom større økonomisk likhet, inkluderende vekst og full sysselsetting. Et samarbeid med oss har effekt på flere områder, og betyr mye for den enkelte arbeidstaker og næringslivet.

Bærekraftsmål

Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom. I Norge har vi gode velferdssystemer. Likevel er det rundt 10 prosent av befolkningen som lever i fattigdom eller i lavinntektsgrupper. Dette omfatter en stor del av de som lever på stønad. Bedriftene som ansetter folk i samarbeid med oss, bidrar til å redusere andelen som lever i fattigdom.

Utrydde fattigdom

God helse og livskvalitet

God helse og livskvalitet. Helsesystemet i Norge er godt utviklet. Den generelle helsetilstanden er god, med relativt høy forventet levealder. God helse henger også sammen med gode forhold i arbeidslivet. Å være i arbeid kan gi positive helseeffekter bl.a. med tanke på depresjon, færre psykiske symptombelastninger og bedre psykisk helse generelt.
OrbitArena jobber for å skape trygge forhold for arbeidssøkere gjennom tilrettelegging og tett samarbeid med bedrifter.

God helse og livskvalitet

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Bedriftene som samarbeider med oss bidrar til full sysselsetting og et rettferdig arbeidsliv som også inkluderer ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. OrbitArena bidrar til å utvikle kompetanse og gir relevant opplæring tilpasset bedriftenes behov. En god jobbmatch bidrar til økonomisk vekst og gir i mindre grad feilansettelser gjennom en trygg og kostnadsfri arbeidspraksis i forkant av ansettelsen.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mindre ulikhet

Mindre ulikhet. OrbitArenas oppgave er å hjelpe folk inn i arbeidslivet. Bedrifter som samarbeider med oss, bidrar til sosial og økonomisk inkludering uavhengig av faktorer som bl.a. alder, etnisitet, kjønn og religion. Overgangen fra en stønadstilværelse til lønnet arbeid har stor økonomisk, sosial og mental betydning. Lønnsinntekt framfor stønad, gjør den enkelte i stand til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Et samarbeid med OrbitArena innebærer samfunnsansvar og arbeid med bærekraftsmålene i praksis. Bedrifter som implementerer bærekraftsmålene vil også kunne stå sterkere i konkurransen med andre bedrifter i samme bransje. Kunder og oppdragsgivere kan foretrekke samfunnsansvarlige bedrifter framfor andre.

Mindre ulikhet