Samfunnsøkonomisk gevinst på opp mot 209 millioner kroner!

Å bidra til at mennesker går fra passivitet til aktivitet som utdannelse/arbeid gir store samfunnsøkonomiske besparelser og bedret livskvalitet for den enkelte. Se regnestykket!

OrbitArena har så langt i år bidratt til at 41 personer har gått til danning / arbeid. Se videre på hvilke samfunnsøkonomiske gevinster dette gir!

Den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten ved overgang fra passivitet til aktivitet er som følger:

5 år i en 100% stilling er 2,7 millioner kroner – per hode

10 år i en 100% stilling er 5,1 millioner kroner – per hode

5 år i en 50% stilling er 1,3 millioner kroner – per hode 

10 år i en 50% stilling er 2,4 millioner kroner – per hode 

OrbitArena’s bidrag!

I løpet av 2021 har OrbitArena bidratt til at 41 personer har gått fra passivitet til arbeid og utdanning, noe som betyr en samfunnsøkonomisk maks gevinst på opp mot 209 millioner kroner! (forutsatt personene står i 100% stilling).

Positive nyttevirkninger!

Deltakelse på Arbeidsforberedende trening (AFT) fører til at flere personer med nedsatt arbeidsevne kommer i jobb. Dette har en rekke positive nyttevirkninger for samfunnet, hvor økt deltakelse i arbeidslivet gir økt verdiskaping i samfunnsøkonomien. For offentlig sektor bidrar i tillegg overganger fra stønadsordninger til lønnet arbeid både til høyere skatteinngang og reduserte trygdeutbetalinger. Ikke minst må vi fremholde hvilken betydning en overgang til aktivitet betyr for den enkeltes livskvalitet og helse!